Skip to main content

Báo cáo tổng quan

Trang báo cáo tổng quan là bản cập nhật theo thời gian thực về những gì đang diễn ra trong tài khoản của bạn––có bao nhiêu cuộc trò chuyện đang mở, những nhân viên hỗ trợ nào online, v.v.

Để xem Báo cáo tổng quan, hãy đi tới Báo cáo → Tổng quan.

Các số liệu trong báo cáo

Cuộc hội thoại mở

Phần này hiển thị số lượng cuộc hội thoại trên tài khoản của bạn:

  • Mở - Tương tác khách hàng đang diễn ra.

  • Chưa tham gia - Cuộc hội thoại của khách hàng không được tham gia.

  • Chưa phân công - Cuộc hội thoại đang chờ được phân công cho nhân viên.

Trạng thái nhân viên

Cho thấy trạng thái sẵn sàng của các nhân viên, được phân loại theo:

  • Online

  • Bận

  • Offline

Lưu lượng cuộc hội thoại

Bản đồ nhiệt này hiển thị thời gian nào trong ngày bận rộn nhất của một tuần. Mỗi ô biểu thị số lượng cuộc hội thoại nhận được dưới dạng một màu sắc; di chuột qua một ô sẽ hiển thị số lượng cuộc hội thoại nhận được của giờ đó trong ngày.

Cuộc hội thoại của các nhân viên

Cho thấy số lượng cuộc hội thoại hiện đang được mỗi nhân viên xử lý. Nó cũng có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất và khối lượng công việc của nhân viên.